کی گفته مورینیو بیشتر از علیفر می فهمه؟ (2)

کی گفته مورینیو بیشتر از علیفر می فهمه؟ (2)

می گوید تنها کسی است که شایستگی دارد در زمان گزارش فوتبال تحلیل فنی هم ارائه دهد چون مدرک مربیگری A دارد. می گوید در مجموع بهترین گزارشگر ایران است. مشکلی هم با واژه «ادعا» ندارد.

اخبار دنیای دیجیتال

بک لینک رنک 5

Contacts:
Posted by: on