مرگ پلنگ سیاه، اشرف پهلوی

مرگ پلنگ سیاه، اشرف پهلوی

«آخرین‌باری که ایران را دیدم، اوت ١٩٧٨ بود. از کنفراس سازمان بهداشت جهانی در روسیه برگشته بودم و کشور را در اوج بی‌نظمی فزاینده دیدم. برادرم اصرار کرد که کشور را ترک کنم و من چنین کردم.

free download movie

خرید بک لینک

Contacts:
Posted by: on