علی نصیریان از «بزرگ آقا» می گوید

علی نصیریان از «بزرگ آقا» می گوید

کارنامه سینمایی و تلویزیونی علی نصیریان آن قدر پربار است که انتخاب و نام بردن چند کار از میان آثارش، به امری سخت و ناشدنی تبدیل می شود. علی نصیریان، به تنهایی بخش مهمی از تاریخ معاصر تئاتر، سینما و تلویزیون ایران را بر دوش می کشد.

فیلم سریال آهنگ

سایت استخدامی

بک لینک رنک 5

Contacts:
Posted by: on