این مجری های ممنوع التصویر

این مجری های ممنوع التصویر

حکایت «اجرا در سیما» در کناره سوژه های ریز و درشت دیگری که در کارنامه تلویزیون قابلیت طرح و آسیب شناسی دارند، از آن حکایت های حساس و در عین حال مهم است.

مرکز فیلم

خبر فرهنگیان

Contacts:
Posted by: on