جمشید مشایخی از سینما دور شده است (2)

جمشید مشایخی از سینما دور شده است (2)
سال 48 کیمیایی می خواست فیلم «قیصر» را بسازد، من و کشاورز را به استودیو عباس شباویز دعوت کرد. قرار بود در این فیلم من نقش فرمان را بازی کنم و کشاورز نقش خان دایی را.

جمشید مشایخی از سینما دور شده است (2)

سال 48 کیمیایی می خواست فیلم «قیصر» را بسازد، من و کشاورز را به استودیو عباس شباویز دعوت کرد. قرار بود در این فیلم من نقش فرمان را بازی کنم و کشاورز نقش خان دایی را.
جمشید مشایخی از سینما دور شده است (2)

گوشی موبایل