زندگی و زمانه سامرست موآم

زندگی و زمانه سامرست موآم

ویلیام سامرست موآم در دهه 30 قرن بیستم همان محبوبیتی را داشت که امروزه جی. کی. رولینگ یا استیفن کینگ دارند. او جز اولین نویسندگانی است که توانست تنها با حق التالیف آثارش ثروتی کلان به دست آورد.

free download movie

بازی آزاد

Contacts:
Posted by: on