گپی صمیمانه با شقایق دهقانِ دوست داشتنی

گپی صمیمانه با شقایق دهقانِ دوست داشتنی

قرار گفت و گوی ما با شقایق دهقان افتاد به یک صبح پاییزی در محوطه باغ انجمن خوشنویسان. باران تازه قطع شده بود و آسمان تهران به طرز بی سابقه ای آبی بود.

عکس

موسیقی روز

خرید لینک

Contacts:
Posted by: on