علی زند وکیلی، پسر خوبِ موسیقی سنتی

علی زند وکیلی، پسر خوبِ موسیقی سنتی

هر آدمی قصه ای دارد اما قصه بعضی از آدم ها شنیدنی تر است، وقتی آن را می شنوی، دلت می خواهد یک نفر دکمه پاز را بزند و قصه همانجا متوقف شود، نمونه این بعضی ها علی زند وکیلی است.
دانلود عکس

Contacts:
Posted by: on