ناگفته های محمدجواد ظریف در انتهای سال

ناگفته های محمدجواد ظریف در انتهای سال

نخستین بهار بدون مذاکرات هسته ای. همان نوبهار حُسنی که محمدجواد ظریف در نخستین روز فروردین ماه سال 1394 نوید آن را داده بود.

فانتزی

کانون نماز

Contacts:
Posted by: on