10 موضوع درباره‌ی انیشتین که احتمالاً نمی‌دانستید!

10 موضوع درباره‌ی انیشتین که احتمالاً نمی‌دانستید!

همگی ما قبول داریم که انیشتین یکی از بزرگ‌ترین دانشمندانی بوده که در طول تاریخ، زیسته‌است. البته مانند بسیاری از افراد معروف دیگر، وقایع زندگی او نیز دستخوش تحریف شده یا فراموش گردیده‌است.
برنامه گفتگو

Contacts:
Posted by: on