ستاره ها چه استعدادهایی که ندارند!

ستاره ها چه استعدادهایی که ندارند!

هر فردی یک خصوصیات بارز دارد. یکی به خاطر صدای خوبی که دارد و دیگری برای هنر بازیگری اش به شهرت می رسد. ستاره های هالیوود نیز افراد با استعدادی هستند. اما آیا از استعدادهای دیگر آنها نیز خبر دارید؟
روزنامه امروز

Contacts:
Posted by: on