هنرمندان نیکوکار سال 2015 را بشناسید

هنرمندان نیکوکار سال 2015 را بشناسید

در حالی که خیلی از چهره‌های مشهور روی صحنه و در برابر دوربین هنرنمایی می کنند، اما خیلی از آنها بخش مهمی از اعتبارشان را صرف امور خیریه می‌کنند.

مرکز فیلم

فیلم سریال آهنگ

Contacts:
Posted by: on