گفتگوی جالب و متفاوت با فائزه هاشمی را بخوانید

گفتگوی جالب و متفاوت با فائزه هاشمی را بخوانید

با او از سیاست، فرهنگ، اقتصاد، دکتر روحانی، آیت الله هاشمی رفسنجانی، خانم عفت مرعشی و دختر و پسرش گپ و گفت کردیم. گفت و گوئی دوساعته که بخش اصلی آن را، البته با حذف برخی اسرار مگو، پیش روی شما قرار داده ایم.

مرکز فیلم

دانلود فیلم
بک لینک

Contacts:
Posted by: on