کدام بازیگران بیشتر با گلزار همبازی شدند؟

کدام بازیگران بیشتر با گلزار همبازی شدند؟

اواسط دهه هشتاد، وقتی خوش تیپی مفرط، محمدرضا گلزار را از مرحله آزمون و خطا عبور داده و تبدیل به مهم ترین بازیگر تضمین کننده گیشه کرده بود، بازی رو به روی او می توانست برای آینده هر بازیگر جوانی، ایده آل باشد.

Contacts:
Posted by: on