جرم «شریعتی» هنوز ثابت نشده است!

جرم «شریعتی» هنوز ثابت نشده است!

«شریعتی متولی ندارد و می‌توان پا به پای او به خود فکر کرد، از خود عبور کرد، با خود درافتاد، به خود خندید. مقصود اینکه شریعتی پرونده‌ای است همچنان باز و متهم اول نیز، با دادستان‌های متعدد. با این همه جرمش هنوز ثابت نشده است.»

گوشی

بک لینک رنک 5

Contacts:
Posted by: on