الکساندر دوما، همچنان محبوب جهانیان

الکساندر دوما، همچنان محبوب جهانیان

با این که تاریخ ادبیات فرانسه چندان شان ومنزلتی برای الکساندر دوما قائل نیست؛ در میان خوانندگان کتاب در سراسر جهان او همچنان بواسطه ی قلم شیرین و داستان پردازش محبوب است.

world war news

اخبار
بک لینک

Contacts:
Posted by: on