بغدادی، شیفته فوتبالی که رهبر داعش شد (1)

بغدادی، شیفته فوتبالی که رهبر داعش شد (1)

ابراهیم عواد ابراهیم البدری در سال 1971 در سامرا، شهری باستانی در گوشه شرقی مثلث سنّی نشین شمال بغداد، به دنیا آمد. او فرزند مرد زاهد مسلکی بود که در مسجد محلی قرائت قرآن درس می داد، گوشه گیر و کم حرف بود و وقتی هم سخن می گفت به زحمت می شد صدایش را شنید.
مصاحبه با

Contacts:
Posted by: on