نهمین سال پرواز بی‌بازگشت آیدین…

نهمین سال پرواز بی‌بازگشت آیدین…

هفتم دی روزی است که ورزش ایران و خانواده بسکتبال کسی را از دست داد که به راستی هنوز کسی نبودش را قبول نمی کند.

اتوبیوگرافی

علم و فناوری

Contacts:
Posted by: on