فیلم: دیکتاتورهای دنیا و اختلالات روانی شان

فیلم: دیکتاتورهای دنیا و اختلالات روانی شان

چرا همسران هیتلر بعد از ارتباط جنسی با او خودکشی می کردند؟ گربه ای که به دستور ناپلئون اعدام شد! آیا جنایات صدام حسین بخاطر حرام زادگی اش بود؟ بزرگ ترین اختلالات روانی دیکتاتورهای سرشناس دنیا

Contacts:
Posted by: on