سخنرانی‌هایی که جهان را تغییر داد

سخنرانی‌هایی که جهان را تغییر داد

سخنرانی کردن هنری نیست که هر کس در آن مهارت داشته باشد. توانایی بیان افکار و احساسات در مقابل جمعیت در عمل امری بسیار دشوار است.

free download movie

free download movie

Contacts:
Posted by: on