داستایفسکی؛ نابغه دیوانه، روسِ مومن

داستایفسکی؛ نابغه دیوانه، روسِ مومن

نویسنده ی بزرگ ما کودکی سیاه و تلخی داشت. پدرش پزشکی ارتشی بود. مردی تندخو، الکلی، خسیس و بددهن بود. پرورش او با خشونت و استبداد همراه بود. پدرش فرمانروایی بود که با سیلی حکومت می کرد.
عکس خفن

Contacts:
Posted by: on