آیه های امیدبخش قرآن

آیه های امیدبخش قرآن

معرفی آیات امیدبخش قرآن به هنگامى كه خداوند تبارك و تعالى در روز قیامت رحمتش را بگستراند، گستردگى رحمت به صورتى است كه ابلیس در رحمت رحیمیّه حضرت حق به طمع می افتد. خداوند متعال خود را در قرآن کریم با صفات زیادی به بندگان خویش معرفی فرموده است؛ صفاتی که هر کدام جلوه ای […]

اخبار

دانلود موزیک

Contacts:
Posted by: on