از نادر شاه افشار چه می دانید؟

از نادر شاه افشار چه می دانید؟

نادر جنگجويي ساده كه از بين مردم عادي برخاسته بود و انتساب به هيچ خانواده بزرگ و هيچ سابقه درخشاني او را در دايره امراء و حكام عصر نياورده بود.
وبلاگ اطلاعات

Contacts:
Posted by: on