5 بازیگر زن مشهوری که به قتل رسیدند

5 بازیگر زن مشهوری که به قتل رسیدند

در تاریخ هالیوود بازیگران زن زیادی بوده اند که با خودکشی به زندگی خودشان پایان دادند. اما در کنار این موارد، بازیگران زنی هم بوده اند که نه به مرگ طبیعی یا خودخواسته، بلکه توسط فرد دیگری به قتل رسیده اند.
گفتگو با

Contacts:
Posted by: on