شهاب حسینی از سینمای ایران شاکی است

شهاب حسینی از سینمای ایران شاکی است

گفت و گو با شهاب حسینی ساده نیست؛ شاید چون ترجیح می دهد کمتر حرف بزند و سرش بیشتر به کارهای خودش باشد. شاید هم به این دلیل که خیلی مصاحبه را دوست ندارد.

Contacts:
Posted by: on