بازیکن سالاری در فوتبال ایران

بازیکن سالاری در فوتبال ایران

با اینکه این روزها شائبه بازیکن سالاری در ورزش هایی مثل کشتی و والیبال هم به وجود آمده است اما قطعا باید فوتبال را ورزش اول ایران در پدیده بازیکن سالاری و تلاش برای برکنار کردن مربی بدانیم.
سایت گفتگو

Contacts:
Posted by: on