چند پرده با الکساندرو دل پیرو

چند پرده با الکساندرو دل پیرو

نهم نوامبر روزی درخشان در تاریخ باشگاه یوونتوس است. در این روز ستاره ای متولد شد که با وی، میلیون ها نفر عاشق فوتبال شدند و یوونتوس را با نام وی شناختند.
زندگی نامه

Contacts:
Posted by: on