مانی مشعوف، مؤسس ایرانی فروشگاه‌های Bebe

مانی مشعوف، مؤسس ایرانی فروشگاه‌های Bebe

باز هم داستان یکی ایرانی موفق در عرصه کسب و کار جهان. مانی مشعوف، نام شناخته شده ای برای جامعه ایرانیان مقیم آمریکاست که مؤسس فروشگاه‌های زنجیره ای لوکس Bebe، می‌باشد که صدها شعبه در آمریکای شمالی دارد. داستان مشعوف را دراین گفتار بخوانید.
زندگی

Contacts:
Posted by: on