وارن بافت؛ بزرگترین بخشنده تاریخ

وارن بافت؛ بزرگترین بخشنده تاریخ

سومین میلیاردر جهان، سیزدهمین فرد قدرتمند جهان، دومین فرد ثروتمند آمریکا در سال 2015 کسی است که به «الهام بخش اوماها» یا «جادوگر اوماها» یا همچنین «حکیم اوماها» معروف است.

عکس های داغ جدید

قرآن

Contacts:
Posted by: on