بازداشت دختر شایسته آمریکا به دلیل مستی حین رانندگی! +عکس

بازداشت دختر شایسته آمریکا به دلیل مستی حین رانندگی! +عکس

دختر شایسته به جز داشتن زیبایی خاص، باید از لحاظ اخلاق و رفتار نیز شایسته و خاص باشد ولی ملکه زیبایی 2010 آمریکا آبروی دخرتان شایسته را برده است! تصاویر دختر شایسته آمریکا که دستگیر شد ملکه زیبایی 2010 آمریکا در حال رانندگی با یک بطری نیمه خالی شامپاین و سطح خونی الکل بیش از […]

تکنولوژی جدید

Contacts:
Posted by: on