غلامحسین ساعدی در اوج توانایی و غربت مُرد

غلامحسین ساعدی در اوج توانایی و غربت مُرد

«دیگر ساعدی، یک ایرانی، برای یک دنیا حرف زننده است؛ بر سکوی پرش مسائل محلی به دنیا جستن… اگر خرقه بخشیدن در عالم قلم رسم بود و اگر لیاقت و حق چنین بخششی می یافتم، من خرقه ام را به دوش غلام حسین ساعدی می افکندم.»

مرکز فیلم

اخبار دنیای دیجیتال

بک لینک چیست

Contacts:
Posted by: on