دکتر حسین فاطمی اعدام شد

دکتر حسین فاطمی اعدام شد

در روز ۱۹ آبان ۱۳۳۳ دکتر سیدحسین فاطمی مدیر روزنامه باختر امروز و وزیر امور خارجه دولت دکتر مصدق، بعد از ماه‌ها بازداشت، تیرباران شد.
زندگی نامه

Contacts:
Posted by: on