صداقت،‌ سیاست خانواده ماست

صداقت،‌ سیاست خانواده ماست

عبدالرضا اكبری و پسرانش، پندار و عرفان درباره مقوله احترام و صمیمیت در یك خانواده و از روابط پدر و پسری‌شان می‌گویند.
گفتگو با

Contacts:
Posted by: on