آنگلا مرکل؛ پناهنده ای که صدر اعظم شد

آنگلا مرکل؛ پناهنده ای که صدر اعظم شد

قدرتمندترین رهبر اروپا خود زمانی یک پناهنده بوده است. جمهوری دموکراتیک آلمان شرقی که آنگلا مرکل در قلمرو آن بزرگ شد، نه دموکراتیک بوده و نه جمهوری، بلکه یک نمایش ترس بود که به شکل دیوار برلین خود را نشان داد.

اتوبیوگرافی

مرکز فیلم

بک لینک رنک 6

Contacts:
Posted by: on