یک هفته هفت چهره؛ از محسن چاوشی تا پسر تلگرامی

یک هفته هفت چهره؛ از محسن چاوشی تا پسر تلگرامی

هر چقدر هم که مخالفانش در مورد پرهیز چاوشی از اجرای زنده بگویند، باز هم در قیاس با کیفیت کاری که ارائه می دهد، انتقادها خرد و کم اثر خواهد بود، چاوشی می داند چگونه از مخاطب دلبری کند.
تالار گفتگو

Contacts:
Posted by: on